Turvallisuutta työntekijöiden aloitteesta

Aktiivisella työllä ja tinkimättömällä asenteella on päästy tulokseen, jossa tapaturmataajuus on Valtasiirrossa jatkuvasti parantunut.

Henkilöstön turvallisuus taataan jatkuvalla työympäristön, työtapojen, suojainten ja konekannan kehittämisellä sekä tehtäväkohtaisilla koulutuksilla. Työkohteissa toteutetaan riskikartoituksia ja vaaratilanteista raportoidaan. Ne myös tutkitaan tarkasti. 

Turvallisuuskehitys jokaisen vastuulla

Henkilöstö on aktivoitunut kirjaamaan vaara- ja läheltä piti -tilanteita. Yhtiö ottaa raportteihin kantaa nopeasti ja kannustaa tekemään parannusehdotuksia. Mitä enemmän asioita pidetään esillä ja niistä keskustellaan rakentavasti, sitä enemmän on nähtävissä positiivista kehitystä työturvallisuusasenteissa. Teollisuuspuistoissa käsiteltävistä materiaaleista johtuen Valtasiirron työsuojainvalikoima on kattava ja niiden käyttöä valvotaan alueilla tarkasti. Työntekijöillä on iso rooli turvallisuustavoitteisiin yltämisessä. Henkilöstöltä odotetaan aloitteita, joita käsitellään vuoden mittaan useita.

Valtasiirrossa turvallisuus on osa normaaleja päivittäisiä työtehtäviä. Rutiiniksi se on muuttunut jokaisen työntekijän asenteessa, mutta kehittäminen jatkuu kuitenkin päättymättömänä prosessina.

Valtasiirto on Nolla tapaturmaa -foorumin jäsen

Valtasiirto on suomalaisten työpaikkojen vapaaehtoisesti muodostaman Nolla tapaturmaa -foorumin jäsen. Sen tavoitteena on työturvallisuuden jatkuva edistäminen ja hyvien käytäntöjen levittäminen. Verkostoa yhdistää nolla-ajattelutapa, mikä tarkoittaa sitoutumista ja päättäväistä suhtautumista työturvallisuuden sekä työhyvinvoinnin kehittämiseen.

Tasoluokitus kertoo panostuksista turvallisuuteen 

Nolla tapaturmaa -foorumi myöntää vuosittain tasoluokituksia jäsentyöpaikoilleen, jotka ovat menestyksekkäästi edistäneet työpaikkansa työturvallisuutta. Tasoluokitusta myönnettäessä tarkastellaan mm. työpaikan työtapaturmataajuutta ja tapaturmien vakavuutta. Lisäksi edellytetään, että työtapaturmien tutkinta ja vaaratilanteiden ilmoitusmenettely ovat kunnossa. Luokitukset jakautuvat kolmeen luokkaan. Valtasiirto haki luokitusta ensimmäistä kertaa vuodelle 2017 ja sai tason II luokituksen.